OBCHODNÍ PODMÍNKY

       Provozovatel eshopu:

        Maceo s. r. o.

       IČO: 13979612

       Se sídlem:

Jírovcova 2833/72

37004 České Budějovice

Kontakt:

Email: info@pytliky.cz

Telefon: 606842939

 

 1. Obecná ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle §1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodejcem a zákazníkem

 3. Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami

 4. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany

 5. Provozovatel internetového obchodu www.pytliky.cz si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

 

 1. Informace o zboží a cenách

 

 1. Informace o zboží a cenách jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu zboží na eshopu. Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH. , všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 3. Prodávající prohlašuje a kupující výslovně bere na vědomí, že prodávající nezaručuje žádné výsledky plynoucí z požívání potravin prodávaných prodávajícím. Kupující rovněž výslovně bere na vědomí, že potraviny můžou na každou osobu působit různě a není tudíž možné zaručit pozitivní výsledek užívání potravin prodávaných prodávajícím.

 4. Kupující je před uzavřením kupní smlouvy rovněž povinen seznámit se „kontradikcemi“, které popisují situace, za nichž není užívání potravin prodávaných prodávajícím vhodné.
 1. Objednávání zboží

 

 1. Zboží lze objednávat prioritně elektronickou objednávkou pomocí internetových stránek www.pytliky.cz – nákupního košíku, dále popř. e-mailem. 

 2. Každá objednávka musí obsahovat: kontaktní údaje (jméno a příjemní, doručovací údaje, email, telefonický kontakt), způsob platby za zboží a způsob dopravy, objednávané zboží

 3. Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží. 

 4. Přijaté objednávky jsou závazné (potvrzeno zasláním e-mailu zákazníkovi o přijetí objednávky), není vyžadováno žádné další dodatečné potvrzení objednávky. 

 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce, zejména, nikoli však výlučně, požadavek uvedený v poznámce k objednávce, nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. V případě, že kupující nesouhlasí s pozměněnou nabídkou a nebude uzavřena nová kupní smlouva, je prodávající oprávněn od původní kupní smlouvy, kterou nemůže splnit, odstoupit. O odstoupení informuje prodávající kupujícího na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

 6. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. V takovém případě se postupuje obdobně dle článku III. odst. 6.

 

 1. Platební podmínky

 

 1. Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží a dopravné způsobem zvoleným v objednávce zboží. 

 2. Zvolí-li zákazník bezhotovostní formu úhrady (převodním příkazem) za objednané zboží, je povinen tuto platbu provést bez odkladu. Pokud nebude objednávka uhrazena do 5 pracovních dnů, bude stornována bez nutnosti souhlasu zákazníka. 

 3. Další způsoby úhrady jsou dobírka (platba při převzetí od přepravní společnosti), platba v hotovosti při osobním převzetí od prodejce a bezhotovostní platba platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay. 

 1. Doručení zboží

 

 1. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou zákazníkem v objednávce, nebo prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou si zákazník zvolil v objednávce zboží. 

 2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávky zboží. 

 3. Náklady na dodání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce zboží a v potvrzení objednávky prodávajícím.

 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakované nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

 5. Při převzetí zásilky od přepravce, je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně nahlásit přepravci. V případě shledání porušení obalů svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. 

 6. Prodávající vystaví zákazníkovi doklad, který mu bude odeslán na emailovou adresu uvedenou v objednávce zboží. 

 7. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží vč. přepravného, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl zákazník povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Zákazník má v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu prodávajícího a zákazník může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. 

 2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být doručeno prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

 3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžité prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se se zákazníkem výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým zákazníkovi nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit zákazníkovi peněžní prostředky dříve, než mu zákazník zboží vrátí. Vrácení peněžních prostředků se vztahuje pouze na zboží, nikoliv na službu (jako např. refundace zásilky, prodloužená záruka, prodloužená lhůta pro odstoupení atd.)

 4. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 1. O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přáním zákazníka pro jeho osobu (zakázková výroba)

 2. O dodávce zboží, které podléhá rychle zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 3. O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 1. Zákazník bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. 

 2. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřeno s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

 3. Zakoupené poukazy není možné vyměnit zpět za finanční částku. Případný rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě poukázky není vratný. 

 

 1. Práva z vadného plnění

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu za bezvadnost zboží při jeho odeslání

  2. Prodávající prohlašuje že:

 1. Zboží má vlastnosti, které jsou uvedeny v popisu produktu

 2. Se zboží hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 3. Je zboží odpovídajícím množství, nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů

 1. Ustanovení uvedená v čl. 7. 2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. 

 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 2. Na odstranění vady opravou věci;

 3. Na přiměřenou slevu z kupní ceny;

 4. Na odstoupení od smlouvy

 1. Pokud se týká vada pouze části zboží, může zákazník požadovat výměnu pouze takové součásti. Pokud výměna součásti není možná, může zákazník odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v celé výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. 

 2. Prodávající je povinen posoudit/vyřídit vadné zboží do 30 dnů od doručení vadného zboží zákazníkem na určenou adresu.

 3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. 

 4. Náklady spojené s doručením vadného zboží hradí zákazník. Při uznaní vadného zboží, náklady hradí prodávající.

 5. Prodávající neodpovídá za vadu na zboží pokud:

 1. Vada byla na zboží již v době převzetí a zboží se prodávalo jako poškozené se slevou právě kvůli takové vadě

 2. Vada vznikla v důsledku nesprávného zacházení kupujícího se zbožím, zejména nesprávným užíváním, skladováním nebo poškozením zákazníkem;

 3. Vada vznikla na věci v důsledku běžného opotřebení, např. uplynutím životnosti;

 4. Vada vznikla v důsledku vnějšího vlivu, jenž prodávající nemohl ovlivnit. 

7.15.  Zákazník má právo uplatnit reklamaci na zboží po předchozí telefonické domluvě na adrese uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.

7.16. Reklamaci zboží posoudí prodávající ihned, případně ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud prodávající nevyřídí reklamaci v rámci reklamační lhůty, a pokud se s kupujícím nedohodl na delší reklamační lhůtě, porušil tím kupní smlouvu podstatným způsobem a kupující má právo od smlouvy odstoupit. 

 

7.17. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupujícímu právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále potvrzení obsahuje informaci o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Kupující má povinnost si reklamované zboží převzít do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Marným uplynutím této lhůty zakládá oprávnění prodávajícího účtovat si přiměřené náklady na uskladnění či zboží prodat na účet kupujícího, o čemž musí kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k vyzvednutí zboží. 

 

7.18. Prodávající je povinen v případě uznání reklamace kupujícímu vrátit kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vrácena do 30 dnů od uznání reklamace nebo pouze formou bezhotovostní platby. 

 

 1. Ochrana osobních údajů

  1. Provozovatel internetového obchodu www.pytliky.cz se ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zaručuje, že nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud je zákazník sám dobrovolně neposkytl. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z. č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. 

  2. Provozovatel internetového obchodu www.pytliky.cz se zavazuje chránit veškeré poskytnuté osobní údaje, neboť je považuje za přísně důvěrné. Proto nebudou zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám. Výjimkou jsou údaje poskytnuté přepravci, sloužící k rychlé a komfortní dodávce objednaného zboží. 

 

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávajíc, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 

  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osobo do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  7. Znění obchodní podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.