Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Maceo s. r. o., Jírovcova 2833/72, 37004 České Budějovice, IČO: 139 79 612, zapsaná u krajského soudu České Budějovice, spisová značka 31588 C (dále jen správce)

2. Kontaktní údaje

Telefon: 606 842 939

Email: pytliky@info.cz

www.pytliky.cz

3. Účel zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné k uzavření kupní smlouvy a vyřízení Vaší objednávky. Bez Vašich osobních údajů není možné uzavřít kupní smlouvu. Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Cookies

Cookie je malý textový soubor, který se uloží do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě naší webové stránky. Cookie využíváme, abychom poznali Vaše preference a abychom mohli přizpůsobit náš web dle Vašeho zájmu. Cookie tedy zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu zařízení zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek).

Cookies jsou zpracovány zejména provozovateli serverů či příslušných webových stránek a dále provozovateli reklamních systémů, které jsou použity na příslušných webových stránkách. Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich využití.

Žádná z našich cookie nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaši osobu.

Webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookie ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Na našich stránkách máte možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracování cookies, a to prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme mít za to, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek. 

5. Práva na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. Mějte však na vědomí, že v důsledku výmazu některých údajů může dojít k omezení nebo znemožnění některých služeb (např. členství ve věrnostním klubu). 

6. Práva subjektu

 • Právo na přístup k údajům a jejich kopii
 • Právo na opravu údajů
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • Odvolání souhlasu
 • Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
 • Právo obrátit se na dozorový orgán/právní ochrana

7. Jaké údaje uchováváme

Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, obchodní firma, IČ a DIČ

Kontaktní údaje: adresa, telefonní číslo, email, IP adresy, oprávněné osoby (u korporací)

Fakturační a platební údaje: fakturační adresa, číslo bankovního účtu, platební metody, údaje o platební morálce, ceny za poskytované produkty či služby

Informace o užívaných službách/produktech: přehled objednávek, poskytované produkty či služby, doplňkové služby (včetně účasti ve věrnostním klubu atp), segment zákazníka, typ partnera, reklamace, záznamy komunikace

Speciální údaje: přihlašovací údaje (vč. Příp. hesla), cookies (viz oddíl Cookies těchto zásad)

Kamerové systémy a záznamy: používají se jen v takto označených prostorách s cílem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku (oprávněný zájem správce). Přístup ke kamerovému systému a záznamům je umožněn jen malému okruhu pověřených osob, které to potřebují k výkonu své práce. Záběry se uchovávají jen po dobu, která je nezbytně nutná.

8. Komu mohou být údaje zpřístupněny a jaká technická a organizační opatření se uplatňují

Údaje, které jste nám poskytl(a), jsou zpřístupněny pouze správci (včetně jeho zaměstnanců a osob v obdobném postavení), a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny, čímž však není dotčena naše případná povinnost předat údaje subjektům, které jsou na základě platných právních předpisů oprávněny si údaje vyžádat.

Zpracování osobních údajů pro nás provádějí pouze zpracovatelé, kteří s námi mají uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, a která jim neumožňuje použít údaje k jiným účelům, než je ve smlouvě stanoveno. Všechny zpracovatele pečlivě vybíráme tak, aby zabezpečili technickou a organizační ochranu předávaných údajů.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 02.5.2022.